Trainingen Ondernemingsraad - Atim

Gepubliceerd jan. 02, 22
6 min read

Or Cursus - atim.eu

Soms staat in een CAO (bijvoorbeeld in CAO Ziekenhuizen) de aanvullende OR-bevoegdheid dat de conceptbegroting ter bespreking aan de OR moet worden voorgelegd. De bestuurder moet de OR in staat stellen zijn standpunt kenbaar te maken voordat de begroting definitief is. Daarnaast heeft de OR adviesrecht bij belangrijke investeringen en kredietverstrekkingen. Or Training.

Waarom eigenlijk niet? Ik vermoed dat het te maken heeft met het gevoel dat je als OR een financieel specialist moet zijn. Niets is minder waar! Vraag de investeringsbegroting op. Een investering valt in ieder geval onder het adviesrecht zodra deze: impact heeft voor collega’s (hoewel dit niet altijd directe impact hoeft te zijn) + 10% of meer omvat van het jaarlijkse investeringsbudget + geen vervangingsinvestering is.

In de praktijk werd veel minder geschoold dan begroot was. Bovendien waren de verschillen per afdeling groot. Na een goede dialoog met de bestuurder kon de OR goed scoren bij de collega’s. Een mooi voorbeeld van geen bevoegdheid en toch invloed. In de loop van het voorjaar kreeg de OR een adviesaanvraag over een reorganisatie.

Financiële Training Ondernemingsraad - atim.eu

De bestuurder verwijst in de onderbouwing naar de begroting die het vorig najaar is vastgesteld. En inderdaad daar stonden de frictiekosten al aangekondigd…Als de OR dit toen geweten had…. Dit voorbeeld schetst hoe ontwikkelingen meestal lopen: in de hoofden van management en directie zijn er al ontwikkelingen gaande, die pas (veel) later in de vorm van een concrete wijziging op het bordje van de OR terecht komen.

Wat is een goede ondernemingsraad?

Daarnaast heeft een or een stimulerende taak. Hij bevordert dat: - er voldoende werkoverleg is; - er goede arbeidsomstandigheden zijn; - regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd; - medewerkers gelijk behandeld worden. De or heeft een aantal bevoegdheden.

Wat kan de ondernemingsraad voor je doen?

De OR mag de ondernemer ongevraagd voorstellen doen over alle sociale, organisatorische, financiële en economische zaken. Voordat de ondernemer over het voorstel beslist, moet deze minstens 1 keer met de OR overleggen. Na dit overleg moet de ondernemer zo snel mogelijk schriftelijk uitleggen wat zijn beslissing is.

Waarom een Medezeggenschapsraad?

Waarom een personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad? Met een medezeggenschap zoals een pvt of een OR hebben de medewerkers meer te zeggen in een bedrijf. Een pvt of OR komt op voor jouw belangen en rechten als personeel. Zo is er meer balans tussen het management en de medewerkers.

Is de ondernemingsraad iets voor mij?

De OR is een goede training Een lidmaatschap van de OR is een gratis training in onderhandelingstechnieken. Baars: 'In de OR kun je andere vaardigheden aanspreken of ontwikkelen dan in je normale werk, zoals onderhandelen en argumenteren. ' De Leeuw: 'Ook samenwerken en luisteren is van groot belang. '

Waaruit bestaat een OR?

Ondernemingen en organisaties met 50 of meer medewerkers moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Deze raad bestaat uit eigen werknemers die namens het personeel overleggen met directie of bestuur. Zo hebben werknemers inspraak en kunnen zij bijdragen aan het goed functioneren van het bedrijf.

Wat is een medezeggenschap?

Medezeggenschap is het recht om als betrokkenen mee te beslissen over zaken waarbij je ook daadwerkelijk betrokken bent. De meest bekende vorm is een ondernemingsraad, afgekort OR. Dit is een vertegenwoordiging van werknemers in een organisatie.

Wat houd adviesrecht in?

Adviesrecht (artikel 25 WOR) Het adviesrecht heeft betrekking op voorgenomen besluiten van financieel-economische en/of bedrijfsorganisatorische aard. In het eerste lid van artikel 25 WOR is een uitputtende lijst opgenomen van aangelegenheden die onder het adviesrecht van de ondernemingsraad vallen.

Wat houd instemmingsrecht in?

Het instemmingsrecht zou ook het recht om 'mee te beslissen' genoemd kunnen worden. Op basis van het instemmingsrecht kan de ondernemingsraad een bindend oordeel uitspreken over een aantal onderwerpen van sociaal beleid.

Wat is het belang van medezeggenschap?

Het belang van medezeggenschap Medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming. Via medezeggenschap kunnen de werknemers invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming waarin zij werken.

Wat is goede medezeggenschap?

Goede medezeggenschap houdt in dat bestuurder en OR als gelijkwaardige partners overleggen. en begrip hebben voor elkaars rol en positie. Inherent aan een organisatie is dat tussen werkgever en zijn medewerkers een gezagsverhouding bestaat. De WOR gaat uit van gelijkwaardige gesprekspartners.

Mogelijkheden in de praktijk Een begroting gaat het nieuwe jaar en de jaarrekening gaat over het vorige jaar. Er zijn verschillende momenten in het jaar waarop je als OR inzicht en invloed kunt krijgen in de plannen. Let wel: er zijn documenten waarmee vooruit gekeken wordt (begroting), andere cijfers volgen het nu (bijvoorbeeld in dashboards) en er zijn verslagen waarin teruggekeken wordt - Financiële Training Ondernemingsraad.

Soms wordt nog de laatste hand gelegd aan jaarplannen en de eerste uitgaven worden gedaan. Waar gaan we naar toe in 2019? Al voor de zomer worden de voorbereidingen gestart om de begroting voor het volgend jaar op te stellen. Met name in de zorg, overheid en onderwijs wordt vaak rond juni een kaderbrief gepubliceerd met de plannen voor 2019.

Training Of Scholing Voor De Ondernemingsraad - Atim

Niet bij alle organisaties gaat dit zo openlijk via een openbaar document; wel worden er al deelbegrotingsvoorstellen en ‘verlanglijstjes’ ingediend door de diverse leidinggevenden. : Stel hierover vragen tijdens de algemene gang van zaken bespreking in het voorjaar (art 24 WOR). 2. Jaarrekening van vorige jaar (2018) is klaar in juni Met deze cijfers krijg je belangrijk inzicht in de gezondheid van je organisatie.

Dit ontoegankelijke document vol cijfers schrikt veel OR’s af. Toch zijn er enkele cijfers en aannames die zinvol zijn om ieder jaar te volgen en te vergelijken met eerdere jaren. Als OR kan je aan de financieel specialist van je eigen organisatie vragen om deze cijfers op een rijtje te zetten.

Welke kant willen we? Welke investeringen zijn nodig? De begrotingswensen moeten passen binnen het meerjarenplan, het jaarplan, en bijvoorbeeld arbo-jaarplan of scholingsplan. Or Training (Training Ondernemingsraad). maak een initiatiefvoorstel over een kwestie die de OR belangrijk vindt en vraag hier aandacht voor in de begroting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Plan van Aanpak van de arbo.

Training Of Scholing Voor De Ondernemingsraad

Wie krijgt hoeveel: een zomer vol discussie? Het management bespreekt de begrotingswensen met de directie. De (on)mogelijkheden worden doorgenomen. Moet er beknibbeld moet worden? Wie krijgt, hoeveel en waarom? In de zomer wordt er verhit gediscussieerd. Or Training. Welke manager heeft de meeste invloed? ga als OR gerust op vakantie:) Concept begroting is klaar in oktober/november De directie stelt uiteindelijk (samen met de afdeling financiën) de conceptbegroting op.

Financieel Inzicht In De Or - AtimRechten Van De Or - Atim

Er is weinig bereidheid om een vastgestelde begroting nog aan te passen. Akkoord van toezichthouder in november/december De begroting wordt na goedkeuring van de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen vastgesteld. Meestal is dit in de vergadering van november/december - Cursus Ondernemingsraad. dit agendeer de begroting op de tweejaarlijkse bespreking van de algemene gang van zaken (art.

Het geldpotje is voor volgend jaar verdeeld De budgetten en jaarplannen zijn nu bekend. ga verder naar 1 en als je langs start komt ontvang je… Conclusie: zonder bevoegdheid wel invloed Inzicht in de financiën van je organisatie is belangrijk en daar hoef je zeker geen financieel specialist voor te zijn - Or Cursus. Financiële Training Ondernemingsraad.

7 Tips Om Als Or Grip Te Krijgen Op De Organisatie-begroting - Atim

Bij de meeste stappen heeft de OR geen formele bevoegdheid. Toch kan je OR zich op een belangrijke momenten wel mengen in de discussie over financiële keuzes in de organisatie - Or Cursus. Met name de begroting en de geplande investeringen lenen zich goed om de OR-mening in te brengen, signalen af te geven of suggesties te doen.

Breng je boodschap steviger en overtuigender over. Pas de vijf tips toe en jouw boodschap staat meteen als een huis.

Or En Financieel Beleid: Een Introductie - Medezeggenschap  Medezeggenschap En Or - Opleidingen En Trainingen - Atim

Trainingen voor een ondernemingsraad zijn harde noodzaak. Als we kijken naar de opdracht die een OR wettelijk heeft, zien we dat die veel verder gaat dan de veronderstelde rol van opkomen voor het personeel. De OR heeft een essentiële rol in het succesvol zijn van het bedrijf. De OR kijkt vanuit de optiek van het personeel naar het bedrijf, maar is geen “vakbond”.

Scholing & Training Ondernemingsraad - atim.eu

Dat betekent dat een OR meedenkt en meepraat over algemene, juridische, economische, financiële, commerciële en productie technische aspecten van het bedrijf. Dat doet u niet zomaar even. Als u gekozen wordt in een OR, dan moet u gewoon regelmatig naar een relevante OR training of OR cursus.

Na het volgen van deze praktische en toegankelijke training kun je: De financiële jaarstukken beter begrijpen; Kengetallen uitrekenen om de gezondheid van de organisatie te bepalen; De kern uit financiële stukken halen; Investeringen of andere financiële beslissingen beoordelen; Een betere financiële gesprekspartner zijn voor de bestuurder. Hoe werkt het? Bij belangrijke beslissingen, zoals reorganisaties en investeringen, kijkt de bestuurder naar de financiële situatie van de organisatie.

Als ondernemingsraad krijg je te maken met financiële gegevens. Je wilt je niet laten leiden door wat de bestuurder zegt, maar zelf je conclusies kunnen trekken. Maar hoe doe je dat? Bijvoorbeeld tijdens reorganisaties of het aanbrengen van financieel onderbouwde alternatieven - Financiële Training Ondernemingsraad. Zo stomen we je klaar: financieel expert in één dag.

Trainingen Ondernemingsraad

Financiën Van Je Organisatie: Duik Er In En Vergroot Zo De Or - atim.eu7 Tips Om Als Or Grip Te Krijgen Op De Organisatie-begroting

Zo verschijn je goed voorbereid aan de start en kun je achteraf nog zaken voor jezelf herhalen. Bij de opbouw van deze training werken we vanuit de principes van Loof Breinleren. We zorgen voor focus, herhalen de stof en zorgen dat je actief de nieuwe inzichten gaat toepassen voor optimaal breinresultaat.

Bijvoorbeeld voor leden van de commissie financiën. De training bestaat uit twee dagdelen. Deze training is een vervolg op de training Stel de juiste financiële vragen. Data op aanvraag. – online € 525,- – op locatie € 600,- De prijs is inclusief module e-learning, hand-out en indien van toepassing het verblijfsarrangement.

We gebruiken cookies om jou de beste ervaring op onze website te bieden. Je kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen bij de instellingen. Accepteren Afwijzen.

Navigation

Home

Latest Posts

Onze Basistrainingen

Published May 03, 22
6 min read

Or Trainingen

Published Apr 13, 22
6 min read