Or En Financieel Beleid: Een Introductie - Atim

Gepubliceerd nov. 22, 21
6 min read

Financieel Inzicht In De Or - Online atim.eu

Dat maakt het kiezen lastig. U kunt via vergelijkingssites zoals Springest eenvoudig verschillende aanbieders vergelijken of evenementen bijwonen zoals , waar u kennis kunt maken met verschillende opleiders. Bekijk ook vergelijkingswebsites, controleer de websites van de opleiders zelf en het portfolio. De kwaliteit van een scholing is erg belangrijk. Het is lastig om te weten of instituut goed is.

Dat kan een indicatie zijn van een goed instituut, maar staar u er niet blind op. Een keurmerk zegt lang niet alles. Vraag daarom om referenties of cursusevaluaties.

Wv, O-van waarde biedt een aantal trainingen waarin we in gaan op de regels en wetgeving rondom arbeidsomstandigheden die van belang zijn voor het goed functioneren van de OR. Maak bijvoorbeeld kennis met de Arbowet (arbobeleidscyclus) en krijg meer zicht op VGW(M)-werk. Of: hoe wordt het werk gezonder en neemt het ziekteverzuim af? Leer hoe u als OR invloed kunt uitoefenen op de kwaliteit van risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

7 Tips Om Als Or Grip Te Krijgen Op De Organisatie-begroting - Atim

Wat Zijn De Taken Van De Ondernemingsraad?  12 Financieel Beleid & Or Trainingen, Cursussen & Opleidingen

Maak OR-werk doorzichtiger met kennis van wet en regelgeving Kennis van regels en wetgeving op het gebied van instemmings- en adviesrecht, arbeidsrecht, de werkkostenregeling, maar ook van de Wet op ondernemingsraden (WOR), maakt het OR-werk een stuk doorzichtiger. Wv, O-van waarde biedt een aantal trainingen waarin we in gaan op de regels en wetgeving die van belang zijn voor het goed functioneren van de OR (ondernemingsraad).

Achterban communicatie Als OR wilt u meer invloed door een effectiever overleg. En een stem in de keuze van een nieuwe commissaris voor de raad van commissarissen of toezichthouder voor de raad van toezicht. Maar hoe pakt u dat aan? Wv, O-van waarde biedt OR-trainingen waarin we met uw praktijk aan de slag gaan en kijken waar u uw invloed als OR op deze punten meer kunt laten gelden.

Hoe communiceert u als OR effectief met uw achterban? Hoe zetten we de sociale media in bij onze achterbancommunicatie? Hoe gaat u goed voorbereid het overleg in? Wat komt er kijken bij een OR-jaarverslag en hoe schrijft u een OR-bericht dat ook gelezen wordt? Allemaal vragen die te maken hebben met specifieke OR-vaardigheden.

Training - Cursus Financiën Voor Or-leden - Atim

OR-trainingen Bestuurders en P&O Bestuurders, HRM-medewerkers en P&O-medewerkers hebben in hun organisatie regelmatig met medezeggenschap te maken. Doordat steeds meer organisaties zich willen onderscheiden als werkgever op het gebied van HR en arbeidsomstandigheden wordt dat alleen maar meer - overleg. De rol van het OR-overleg en een constructieve samenwerking met de OR worden daardoor steeds belangrijker.

Om invloed uit te oefenen heeft de ondernemingsraad (OR) verschillende rechten. Adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en recht op informatie van de werkgever. Adviesrecht ondernemingsraad Neemt de werkgever besluiten die grote gevolgen kunnen hebben voor werknemers? Dan moet de werkgever advies vragen aan de OR - financiële training ondernemersraad. Bijvoorbeeld bij reorganisaties, fusies of grote investeringen.

In die maand kan de OR beroep aantekenen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam. Die beoordeelt of het besluit redelijk is. Instemmingsrecht ondernemingsraad De werkgever moet de OR om instemming vragen voor het vaststellen, wijzigen of intrekken van personele regelingen. Zoals regelingen voor werktijden, arbeidsomstandigheden, opleidingen, functiebeoordelingen en ziekteverzuim.

Or-cursus - Invloed Op Financieel Beleid atim.eu

Financiële Cijfers Begrijpen atim.euCursus Financieel Inzicht In De Or - Opleidingen

Recht op informatie van de werkgever De OR moet van de werkgever alle informatie krijgen die nodig is. De werkgever moet de OR bijvoorbeeld informatie geven over de jaarrekening, het sociaal jaarverslag, de beloningsstructuur en beleidsplannen. Minstens 1 keer per jaar moet de werkgever de OR schriftelijk informeren over de arbeidsvoorwaarden.

In bedrijven met meer dan 100 werknemers mag de OR de beloningen en arbeidsvoorwaarden van het topmanagement inzien. Spreken tijdens aandeelhoudersvergadering De OR heeft ook het recht om te spreken tijdens aandeelhoudersvergaderingen. De OR kan hierdoor de belangen van de werknemers vertegenwoordigen bij de aandeelhouders. Overige bevoegdheden ondernemingsraad Werkgevers en werknemers kunnen in overleg de OR aanvullende bevoegdheden geven.

Tijdbesteding en scholing OR-leden Leden van de OR mogen tijdens werktijd vergaderen en gebruikmaken van de voorzieningen van de werkgever. Ze bepalen in overleg met de werkgever hoeveel tijd zij besteden aan OR-werkzaamheden. Dat moet minimaal 60 uur per jaar zijn. Er is geen maximum. OR-leden hebben ook recht op scholingsverlof: OR-leden: 5 dagen scholingsverlof per jaar; leden van ondernemingsraadcommissies: 3 dagen per jaar; leden die lid zijn van de OR én van een ondernemingsraadcommissie: 8 dagen per jaar.

Ondernemingsraad - Medewerker - Online Trainingen

De werkgever betaalt de kosten van de scholing. Overkoepelende ondernemingsraad In een samenwerkingsverband van ondernemingen (bijvoorbeeld een concern) kan de werkgever een overkoepelende OR instellen. Daarvan zijn er 2 soorten: Centrale ondernemingsraad (COR)Dit is een overkoepelende OR voor alle ondernemingen in een samenwerkingsverband. Groepsondernemingsraad (GOR)Dit is een overkoepelende OR voor een deel van de ondernemingen in een samenwerkingsverband.

De afzonderlijke ondernemingsraden hebben op die onderwerpen geen stem..

Het laatste nieuws van Advocatietwee keer per week in je mail? Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Training Financiën Voor Or-leden - Consultancy - Atim

Ga aan de slag met het financieel jaarverslag Weet welke vragen u wilt stellen De algemene gang van zaken komt er aan en u wordt bedolven onder presentaties die bol staan van de cijfers. Na een half uur haakt de helft van uw OR-leden af en aan het einde is iedereen blij dat het er op zit. overleg.

Het is uw plicht om het belang van de organisatie te dienen door hier inhoudelijk op in te gaan. U zult dus leden onder u moeten hebben die het financiële jaarverslag snappen en gerichte vragen kunnen stellen aan de WOR-bestuurder. In één dag leren wij u hoe een financieel jaarverslag te lezen en waar de ondernemingsraad op moet letten en vragen over moet stellen.

Zo bent u een serieuze gesprekspartner voor uw bestuurder en de presentator van het financieel verslag.

Basiscursus Financiën - Financiële Training Ondernemingsraad atim.eu

Helderheid, Financiële analyses ondernemingsraad. Veel ondernemingsraden zijn vooral bezig met onderwerpen die gerelateerd zijn aan personele zaken. Zoals de gevolgen van een reorganisatie of fusie, een gewijzigd functiehuis, personele regelingen, ziekteverzuim, arbeidsomstandigheden etc - ondernemingsraad. Onderliggend speelt er echter het financiële vraagstuk. Wat zijn de kosten en opbrengsten? Vaak is dit niet het meest geliefde onderwerp van een OR.

De OR kan echter pas het gesprek goed voeren als hij ook de taal van het management en de directie spreekt. En die taal is financieel. Medezeggenschap is pas echt relevant en gaat pas leven als de OR de financiële impact van een voorgenomen besluit begrijpt. Wij kunnen helpen om dit inzicht tijdig te verkrijgen.Juist door helderheid te hebben over de financiële kant van voorgenomen besluiten, kan de OR meer beslagen ten ijs het gesprek met de bestuurder voeren. De financiële analyse van een reorganisatie, fusie of overname. De beoordeling van de financiële impact van een voorgenomen besluit op de organisatie. Het financieel onderbouwen van eigen (initiatief) voorstel,bijvoorbeeld rond Duurzame inzetbaarheid of andere personele regelingen.

Navigation

Home

Latest Posts

Onze Basistrainingen

Published May 03, 22
6 min read

Or Trainingen

Published Apr 13, 22
6 min read