Training Gevorderde Or - Atim

Gepubliceerd dec. 23, 21
7 min read

Or En Financieel Beleid: Een Introductie - Medezeggenschap

Cijfers geven niet alleen inzicht in de financiële situatie van de organisatie, maar ook informatie over beleidskeuzes. Gaat het financieel goed of slecht met de organisatie? Is die investering verstandig of niet? Is een stijgende voorraad iets om blij mee te zijn? Voor een antwoord op deze vraag moet de OR kijken naar bijvoorbeeld de jaarrekening, de balans en de begroting. Training Ondernemingsraad.

Afschrikwekkende termen? Dat valt mee (Training Ondernemingsraad). Cijfers zijn best leuk, als ze maar in begrijpelijke taal worden uitgelegd. Tijdens de training OR en financiële cijfers krijg je uitgelegd hoe de financiële stukken in elkaar zitten. Je leert waar je naar moet kijken en vooral ook waar je niet te lang bij stil moet staan.

Vergelijk 91 Trainingen & Cursussen Or - atim.eu

Puzzelen met financieel deskundigen In de middag ga je aan de slag met de financiële stukken van de eigen organisatie. Je neemt deze mee naar de workshop en als je ze niet kunt vinden, zoeken wij ze voor je op. Samen met een financieel deskundige ga je puzzelen met de cijfers die hierin staan. Cursus Ondernemingsraad.

Inzicht in eigen cijfers; neem het jaarverslag mee! Certificaat In de training werk je aan de competentie ‘analytisch vermogen’. Na afloop van deze training ontvang je een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan. Boek Financieel beleid, wat en hoe voor de OR Tijdens deze training ontvang je het boek ‘Financieel beleid, wat en hoe voor de OR’.

Training Voor De Ondernemingsraad - Basis En Beleid - Atim

Financiën zijn voor veel ondernemingsraden een lastig onderwerp. Als gewone medewerker sta je hier vaak ver vanaf. Toch spelen de financiën van je organisatie bij veel adviesgerechtigde onderwerpen een hoofdrol. Denk aan investeringen, financiering, reorganisaties, bezuinigingen en fusies & overnames. Hoe zorg je er voor dat je als ondernemingsraad voldoende begrijpt van financiën? Je hoeft als OR niet het werk van de boekhouder over te doen.

Or & Financiën - Rendement Congressen & Opleidingen - atim.euVerdieping Wet En Or-regelgeving - Opleidingen

U kunt voor meer informatie over deze training ook direct contact opnemen met een van onze OR-trainers op 06 16 11 59 76. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Zonder tegenbericht uiterlijk twee weken van tevoren gaat de cursus op deze datum door. U kunt zonder kosten de cursus tot vier weken van tevoren afzeggen of voor een andere datum kiezen.

Or Cursus - Atim

Voor een hoger rendement is het van belang dat je je via de leeromgeving goed voorbereidt op de training. De training wordt volledig corona-proof gegeven, waarbij uiteraard de 1,5 meter afstand van elkaar houden wordt gerespecteerd - Or Training. Resultaat Na afloop van deze training: weet je welke informatie in de balans en winst- en verliesrekening staat; herken je de termen die in de balans en winst- en verliesrekening staan en wat ze betekenen; ken je de samenhang tussen de diverse financiële stukken; kun je de stukken van je eigen organisatie in de financiële beleidscyclus plaatsen; weet je op welke financiële stukken de OR recht heeft; weet je hoe je als OR-lid een financieel jaarverslag kunt lezen; wat is belangrijk, waar moet je beginnen; weet je hoe je signalen kunt herkennen van een reorganisatie vanuit de financiële bril; weet je hoe je een artikel 24-overleg kunt voorbereiden vanuit financiën.

De onderwerpen die in deze financiële training aan bod komen: De balans: wat is het en wat staat erin? De resultatenrekening (winst- en verliesrekening): wat zeggen de cijfers? Welke cijfers zijn belangrijk voor een OR om op te letten? De financiële beleidscyclus: inzicht in de stukken en hoe de relevante strategische documenten zich tot elkaar verhouden.

Training Gevorderde Or

Daarin vind je het programma, de voorbereidingsopdrachten en praktische gegevens over je training. Na afloop van de training wordt hier het verslag in de vorm van een Power, Pointpresentatie in geplaatst. Bij aanvang van de training ontvang je het Praktijkboek OR & financiën. Ervaringen van andere deelnemers “Inzichtelijk gemaakt waar op te letten als er financiële zaken gerapporteerd worden.” “Goede aansluiting met de praktijk.

Ik kan nu meer gerichte vragen stellen - Training Or.” “Duidelijke training en erg praktijkgericht. En veel minder cijfers dan ik aanvankelijk dacht. Goede afwisseling tussen luisteren en zelf opdrachten maken.” “Inhoudelijk goed opgezet, goede groepsgrootte om ervaringen uit te wisselen, maar ook aandacht voor bedrijfsspecifieke vragen. Interessant, veel geleerd, met name welke kritische vragen je als OR kunt stellen.” “Erg leerzaam. Financiële Training Ondernemingsraad.

Training & Scholing - Or

We behandelen de basis van financiële besturing. De belangrijkste begrippen leggen we uit in begrijpelijke woorden. Je leert financiële stukken lezen, je eigen standpunten erover te onderbouwen en de reactie van de bestuurder te beoordelen. Zo versterk je jullie positie als OR. De trainer licht de inhoud toe van belangrijke begrippen uit de bedrijfseconomie.

Training Or - AtimInzicht In Strategie En Financiën

Je doet er veel praktische oefeningen bij. Je leert ook van de bespreking van andere jaarrekeningen.

Financiële Commissie: Financieel Expert In ééN Dag - atim.eu

Wv, O-van waarde biedt een aantal trainingen waarin we in gaan op de regels en wetgeving rondom arbeidsomstandigheden die van belang zijn voor het goed functioneren van de OR (Or Training). Maak bijvoorbeeld kennis met de Arbowet (arbobeleidscyclus) en krijg meer zicht op VGW(M)-werk. Of: hoe wordt het werk gezonder en neemt het ziekteverzuim af? Leer hoe u als OR invloed kunt uitoefenen op de kwaliteit van risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Maak OR-werk doorzichtiger met kennis van wet en regelgeving Kennis van regels en wetgeving op het gebied van instemmings- en adviesrecht, arbeidsrecht, de werkkostenregeling, maar ook van de Wet op ondernemingsraden (WOR), maakt het OR-werk een stuk doorzichtiger. Wv, O-van waarde biedt een aantal trainingen waarin we in gaan op de regels en wetgeving die van belang zijn voor het goed functioneren van de OR - Cursus Ondernemingsraad.

Financiële Basiskennis Voor De Or

Achterban communicatie Als OR wilt u meer invloed door een effectiever overleg. En een stem in de keuze van een nieuwe commissaris voor de raad van commissarissen of toezichthouder voor de raad van toezicht. Maar hoe pakt u dat aan? Wv, O-van waarde biedt OR-trainingen waarin we met uw praktijk aan de slag gaan en kijken waar u uw invloed als OR op deze punten meer kunt laten gelden.

Hoe communiceert u als OR effectief met uw achterban? Hoe zetten we de sociale media in bij onze achterbancommunicatie? Hoe gaat u goed voorbereid het overleg in? Wat komt er kijken bij een OR-jaarverslag en hoe schrijft u een OR-bericht dat ook gelezen wordt? Allemaal vragen die te maken hebben met specifieke OR-vaardigheden - Or Cursus.

Snel Inzicht Van De Or In Het Financieel-economisch Beleid - atim.eu

OR-trainingen Bestuurders en P&O Bestuurders, HRM-medewerkers en P&O-medewerkers hebben in hun organisatie regelmatig met medezeggenschap te maken. Doordat steeds meer organisaties zich willen onderscheiden als werkgever op het gebied van HR en arbeidsomstandigheden wordt dat alleen maar meer. De rol van het OR-overleg en een constructieve samenwerking met de OR worden daardoor steeds belangrijker.

Wat is een goede ondernemingsraad?

Daarnaast heeft een or een stimulerende taak. Hij bevordert dat: - er voldoende werkoverleg is; - er goede arbeidsomstandigheden zijn; - regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd; - medewerkers gelijk behandeld worden. De or heeft een aantal bevoegdheden.

Wat kan de ondernemingsraad voor je doen?

De OR mag de ondernemer ongevraagd voorstellen doen over alle sociale, organisatorische, financiële en economische zaken. Voordat de ondernemer over het voorstel beslist, moet deze minstens 1 keer met de OR overleggen. Na dit overleg moet de ondernemer zo snel mogelijk schriftelijk uitleggen wat zijn beslissing is.

Waarom een Medezeggenschapsraad?

Waarom een personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad? Met een medezeggenschap zoals een pvt of een OR hebben de medewerkers meer te zeggen in een bedrijf. Een pvt of OR komt op voor jouw belangen en rechten als personeel. Zo is er meer balans tussen het management en de medewerkers.

Is de ondernemingsraad iets voor mij?

De OR is een goede training Een lidmaatschap van de OR is een gratis training in onderhandelingstechnieken. Baars: 'In de OR kun je andere vaardigheden aanspreken of ontwikkelen dan in je normale werk, zoals onderhandelen en argumenteren. ' De Leeuw: 'Ook samenwerken en luisteren is van groot belang. '

Waaruit bestaat een OR?

Ondernemingen en organisaties met 50 of meer medewerkers moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Deze raad bestaat uit eigen werknemers die namens het personeel overleggen met directie of bestuur. Zo hebben werknemers inspraak en kunnen zij bijdragen aan het goed functioneren van het bedrijf.

Wat is een medezeggenschap?

Medezeggenschap is het recht om als betrokkenen mee te beslissen over zaken waarbij je ook daadwerkelijk betrokken bent. De meest bekende vorm is een ondernemingsraad, afgekort OR. Dit is een vertegenwoordiging van werknemers in een organisatie.

Wat houd adviesrecht in?

Adviesrecht (artikel 25 WOR) Het adviesrecht heeft betrekking op voorgenomen besluiten van financieel-economische en/of bedrijfsorganisatorische aard. In het eerste lid van artikel 25 WOR is een uitputtende lijst opgenomen van aangelegenheden die onder het adviesrecht van de ondernemingsraad vallen.

Wat houd instemmingsrecht in?

Het instemmingsrecht zou ook het recht om 'mee te beslissen' genoemd kunnen worden. Op basis van het instemmingsrecht kan de ondernemingsraad een bindend oordeel uitspreken over een aantal onderwerpen van sociaal beleid.

Wat is het belang van medezeggenschap?

Het belang van medezeggenschap Medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming. Via medezeggenschap kunnen de werknemers invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming waarin zij werken.

Wat is goede medezeggenschap?

Goede medezeggenschap houdt in dat bestuurder en OR als gelijkwaardige partners overleggen. en begrip hebben voor elkaars rol en positie. Inherent aan een organisatie is dat tussen werkgever en zijn medewerkers een gezagsverhouding bestaat. De WOR gaat uit van gelijkwaardige gesprekspartners.

20/01/2019 Inzicht in de financiën van de organisatie is voor een ondernemingsraad belangrijk. Als men een goed inzicht heeft, kan de OR zich op belangrijke momenten mengen in de discussie én hierdoor invloed hebben op de financiële keuzes van de organisatie. Geen financieel specialist Met name bij het vaststellen van de begroting en de geplande investeringen kun je als OR van meerwaarde zijn.

Training Ondernemingsraad

Op het eerste gezicht lijkt dit misschien lastig en sommigen hebben het idee daar een financieel specialist voor te moeten zijn. Niets is minder waar. Volg gewoon de 7 stappen van de begrotingscyclus! Voorbereid Om de begroting van de organisatie te doorgronden en grip te krijgen op de begroting is het belangrijk om te begrijpen hoe de begrotingscyclus in de organisatie werkt - Training Ondernemingsraad.

Navigation

Home

Latest Posts

Onze Basistrainingen

Published May 03, 22
6 min read

Or Trainingen

Published Apr 13, 22
6 min read